چیمی یک پاپی (سگ کوچولو خانگی) زرد رنگ و بازیگوش است. به گفته ی جیمین کاراکتر چیمی نشان دهنده ی کل گروه است. 

جیمین: “مناسب ترین حیوون برای نمایش گروه یک پاپی است. ما عاشق وقت گذروندن هستیم و خیلی فعالیم که این مردم رو به یاد پاپی میندازه”.

جیمین همچنین معتفد است که چیمی بخاطره فک و چونه های تپلش مردم رو به یاد او می اندازد زمانی که تازه دبیوت کرده بودند.